(1) Segons la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que el Grupo Órbita Educativa, S.L. (empresa adjudicatària), amb l’autorització de l’Ajuntament de Llíria incorporarà les vostres dades a fitxers que s’utilitzaran per a finalitats municipals i no se cediran a cap altre tercer excepte per obligacions legals i a aquelles administracions públiques que foren les destinatàries del tractament. Per tal d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació, dirigiu-vos per escrit a l’Ajuntament a l’adreça Plaça Major, 1,46160, Llíria (València) i adjunteu una fotocòpia del document nacional d’identitat o equivalent. Així mateix, autoritzeu l’Ajuntament a comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, el qual podrà consultar tant els seus arxius com els d’altres administracions públiques que siguen necessaris. / Según la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Grupo Órbita Educativa, S.L. (empresa adjudicataria), por autorización del Ayuntamiento de Lliria incorporará sus datos a ficheros que se utilizarán para fines municipales y no se cederán a ningún otro tercero excepto por obligaciones legales y a aquellas administraciones públicas que fueran las destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, diríjase por escrito al Ayuntamiento a la dirección Plaza Mayor, 1,46160, Lliria (Valencia), adjuntando una fotocopia de su documento nacional de identidad o equivalente. Adicionalmente, autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando sus propios archivos y los de otras administraciones públicas que sean necesarios.

(2) Per a poder participar en l’Escoleta de Pasqua 2024 serà necessari que l’alumne-a haja cursat durant el curs 2023-2024 almenys Infantil (3 anys) i com a màxim primària (12 anys) / Para poder participar en la Escuela de Pascua 2024 será necesario que el alumno-a haya cursado durante el curso 2023-2024 al menos Infantil (3 años) y como máximo Primaria (12 años).

(3) Acceptant els presents termes i condicions d’aquesta inscripció manifesta que ambdós progenitors/es o tutor/es legals estan d’acord en la autorització del/s seu/a/s/es fill/a/s/es a participar en les activitats de l’Escola de Pasqua 2024 organitzada pel departament de Joventut, i tanmateix em compromet a advertir-li/los que ha d’acomplir les instruccions dels monitors o monitores, acceptant al mateix temps que aquests són els responsables del grup en el seu conjunt i no de les accions individuals que el meu fill/a/s/es puga/guen fer al marge d’aquest. / Aceptando los presentes términos y condiciones de esta inscripción manifiesta que ambos/as progenitores/as o tutores/as legales están de acuerdo en la autorización de su/s hijo/a/os/as a participar en la Escuela de Pascua 2024 organizada por el departamento de Juventud, y por ello me comprometo a advertirle/s que tiene/n que cumplir las instrucciones de los monitores o monitoras, aceptando al mismo tiempo que éstos son los responsables del grupo en su conjunto y no de las acciones individuales que mi hijo/a/s/as pueda/n hacer al margen de éste.

(4) Manifeste ser coneixedor/a, que en el cas de produir-se dues faltes d’assistència sense justificació, el meu fill/a/s/es perdrà/n el dret a la plaça en l’Escoleta de Pasqua 2024. / Manifiesto ser conocedor/a, que en el caso de producirse dos faltas de asistencia sin justificación, mi hijo/a/s/as decaerá en su derecho en la plaza en la Escuela de Pascua 2024.

Plazo de inscripción cerrado.

En breve se publicarán los admitidos.